تصمیم شماره ۱۳۳ (۲۷ آبان ۱۳۸۳)

شماره پرونده ۴۸۵
شماره رای ۱۳۳-۴۸۵-۱ دی. ای. سی.
شماره سند ۲۹۳
توضیح تصمیم
تاریخ ثبت 17/11/2004
خواهان فردریکا لینکن ریاحی
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران بنگت برومس، اسداله نوری، چارلز ان.براوئر
C485 Doc 293 Fa
Case No: ۴۸۵