تصمیم شماره ۱۳۱ (۲۱ خرداد ۱۳۸۲)

شماره پرونده ۹۴۶
شماره رای ۱۳۱-۹۴۶-۱ دی ای اس
شماره سند ۱۰۵
توضیح تصمیم
تاریخ ثبت 11/06/2003
خواهان دکتر عباس شیبانی، سعید امانی همدانی، علی اصغر باغانی
خوانده دولت ایالات متحده آمریکا
شعبه یک
داوران بنگت برومس، اسداله نوری، چارلز ان.براوئر
C946 Doc 105
Case No: ۹۴۶