تصمیم شماره ۱۲۷ (۳ اردیبهشت ۱۳۷۶)

شماره پرونده ۳۸۹
شماره رای ۱۲۷-۳۸۹-۲ دی. ائی. سی.
شماره سند ۴۸۴
توضیح تصمیم
تاریخ ثبت 23/04/1997
خواهان وستینگهاوس الکتریک کورپوریشن
خوانده نیروی هوائی جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران جرج اچ. آلدریچ، کوروش حسین عاملی، کریستوف اسکوبیشفسکی
C389 Doc 484fa
Case No: ۳۸۹