تصمیم شماره ۱۲۴ (۲۳ آذر ۱۳۷۴)

شماره پرونده ۹۶۷
شماره رای ۱۲۴-۹۶۷-۲ دی.ائی.سی
شماره سند ۱۰۸
توضیح تصمیم
تاریخ ثبت 14/12/1995
خواهان هارولد برنبام
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران جرج اچ. آلدریچ، کوروش حسین عاملی، کریستوف اسکوبیشفسکی
C967 Doc 108
Case No: ۹۶۷