تصمیم شماره ۱۲۳ (۸ آبان ۱۳۷۴)

شماره پرونده ۹۶۸
شماره رای ۱۲۳-۹۶۸-۲ دی. ائی. سی.
شماره سند ۱۱۷
توضیح تصمیم
تاریخ ثبت 30/10/1995
خواهان فریدون غفاری
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران جرج اچ. آلدریچ، کوروش حسین عاملی، کریستوف اسکوبیشفسکی
C968 Doc 117
Case No: ۹۶۸