تصمیم شماره ۱۲۲ (۱۸ اسفند ۱۳۷۲)

شماره پرونده ۳۶۸
شماره رای ۱۲۲-۳۶۸-۳ دی ئی سی
شماره سند ۱۰۳
توضیح تصمیم
تاریخ ثبت 09/03/1994
خواهان یونیداین کورپوریشن
خوانده جمهوری اسلامی ایران، از طریق و توسط نیرویی دریایی جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران گایتانو آرانجو-روئیتس، ریچارد سی. الیسون، محسن آقاحسینی
C368 Doc 103
Case No: ۳۶۸