تصمیم شماره ۱۲۰ (۳۰ دی ۱۳۷۲)

شماره پرونده ۲۹۴
شماره رای ۱۲۰-۲۹۴-۳ دی ائی سی
شماره سند ۸۱
توضیح تصمیم
تاریخ ثبت 20/01/1994
خواهان ولز فارگو بنک، نشنال اسوسی ایشن
خوانده جمهوری اسلامی ایران، شرکت تولید و انتقال نیروی ایران، شرکت ریسندگی و بافندگی ماه نخ، شرکت ریسندگی و بافندگی فرنخ، بانک شهریار، بانک ملی ایران، بانک بین المللی ایران و ژاپن، بانک مرکزی ایران
شعبه سه
داوران گایتانو آرانجو-روئیتس، ریچارد سی. آلیسون، محسن آقاحسینی
C294 Doc 81 FA
Case No: ۲۹۴