تصمیم شماره ۱۱۷ (۲۸ مهر ۱۳۷۲)

شماره پرونده ۹۶۷
شماره رای ۱۱۷-۹۶۷-۲ دی.ائی.سی.
شماره سند ۱۰۶
توضیح تصمیم
تاریخ ثبت 20/10/1993
خواهان هارولد برنبام
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران جرج اچ. آلدریچ، کوروش حسین عاملی، خوزه ماریا رودا
C967 Doc 106
Case No: ۹۶۷