تصمیم شماره ۱۱۴ (۳ اردیبهشت ۱۳۷۲)

شماره پرونده ۲۸۷
شماره رای ۱۱۴-۲۸۷-۲ دی.ائی.سی
شماره سند ۷۷
توضیح تصمیم
تاریخ ثبت 23/04/1993
خواهان فرست اینتراستیت بنک آو کالیفرنیا
خوانده جمهوری اسلامی ایران، دولت جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی ایران، بانک ملی ایران، بانک صنایع، بانک ایرانیان، بانک بین المللی ایران و ژاپن، بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران، بانک ساختمان، بانک توسعه و سرمایه گذاری ایران، و شرکت پارسلون
شعبه دو
داوران جرج اچ. آلدریچ، کورش حسین عاملی، خوزه ماریا رودا
۲۸۷ Doc 77
Case No: ۲۸۷