تصمیم شماره ۱۱۱ (۳ اردیبهشت ۱۳۷۲)

شماره پرونده ۲۲۳
شماره رای ۱۱۱-۲۲۳-۲ دی. ائی. سی.
شماره سند ۹۳
توضیح تصمیم
تاریخ ثبت 23/04/1993
خواهان منیوفکچررز هانور تراست کامپنی
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، بانک صنعت و معدن، بانک تجارت، بانک ملت، بانک مرکزی ایران، بانک ملی ایران، شرکت پلی اکریل ایران، شرکت فرش شهباف ایران، شرکت سولیران، شرکت بافندگی ایران، کارخنجات مخمل و ابریشم کاشان با مسئولیت محدود، بانک کشاورزی، بانک مسکن، شرکت ملی پتروشیمی ایران، شرکت پارسلون، شرکت تولید و انتقال نیروی ایران (توانیر)
شعبه دو
داوران جرج اچ. آلدریچ، کوروش حسین عاملی، خوزه ماریا رودا
C223 Doc 93FA
Case No: ۲۲۳