تصمیم شماره ۱۱۰ (۳ اردیبهشت ۱۳۷۳)

شماره پرونده ۲۰۴
شماره رای ۱۱۰-۲۰۴-۲ دی.ائی.سی
شماره سند ۷۹
توضیح تصمیم
تاریخ ثبت 23/04/1993
خواهان اروینگ تراست کامپانی
خوانده جمهوری اسلامی ایران، بانک ایرانیان، بانک عمران، بانک مرکزی ایران، بانک بین‌المللی ایران، بانک تهران، بانک تجارت خارجی ایران، بانک بازرگانی، بانک سپه، بانک صادرات ایران، بانک شهریار، بانک ملی ایران، بانک بین‌المللی ایران و ژاپن
شعبه دو
داوران خوزه ماریا رودا، کورش حسین عاملی، جورج اچ. آلدریچ
C204 Doc 79 FR
Case No: ۲۰۴