تصمیم شماره ۱۰۹ (۳ اردیبهشت ۱۳۷۲)

شماره پرونده ۱۶۳
شماره رای ۱۰۹-۱۶۳-۲ دی.ائی.سی
شماره سند ۹۳
توضیح تصمیم
تاریخ ثبت 23/04/1993
خواهان مرین میدلند بنک، نشنال اسوسی ایشن
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی ایران، بانک ایرانشهر، بانک ایرانیان، بانک سپه بانک پارس، بانک شهریار، بانک بین المللی ایران و ژاپن، بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران و بانک صنایع
شعبه دو
داوران خوزه ماریا رودا،کورش حسین عاملی، جورج اچ. آلدریچ
C163 Doc 93 fr
Case No: ۱۶۳