تصمیم شماره ۱۰۸ (۵ آبان ۱۳۷۱)

شماره پرونده ۱۸۲
شماره رای ۱۰۸-۱۸۲-۲ دی.سی.ائی.
شماره سند ۱۱۳
توضیح تصمیم
تاریخ ثبت 27/10/1992
خواهان پرویز کریم پناهی
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه دو
داوران خوزه ماریا رودا، کورش حسین عاملی، جرج اچ. آلدریچ
C182 Doc 113 fr
Case No: ۱۸۲