تصمیم شماره ۱۰۶ (۴ تیر ۱۳۷۱)

شماره پرونده ۲۷۷
شماره رای ۱۰۶-۲۷۷-۲ دی. ائی. سی.
شماره سند ۵۳
توضیح تصمیم
تاریخ ثبت 25/06/1982
خواهان گلوریا جین شرافت، رخسانا جون شرافت، رامین شرافت
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران جرج اچ. آلدریچ، کوروش حسین عاملی، خوزه ماریا رودا
C277 Doc 53
Case No: ۲۷۷