تصمیم شماره ۱۰۵ (۲۶ خرداد ۱۳۷۱)

شماره پرونده ۲۲۱
شماره رای ۱۰۵-۲۲۱-۱ دی. ائی. سی.
شماره سند ۷۴
توضیح تصمیم
تاریخ ثبت 16/06/1992
خواهان محسن عسگری نظری
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران بنگت برومس، اسداله نوری، هوارد ام. هولتزمن
C221 Doc 74
Case No: ۲۲۱