تصمیم شماره ۱۰۴ (۲۶ خرداد ۱۳۷۱)

شماره پرونده ۴۳۱
شماره رای ۱۰۴-۴۳۱-۲ دی. ائی. سی.
شماره سند ۱۶۲
توضیح تصمیم
تاریخ ثبت 16/06/1992
خواهان کالینز سیستمز اینترنشنال، اینک
خوانده نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران روبرت برینر، جرج اچ. آلدریچ، کورش حسین عاملی
C431 Doc 162
Case No: ۴۳۱