تصمیم شماره ۱۰۳ (۲۴ بهمن ۱۳۷۰)

شماره پرونده ۳۱۳
شماره رای ۱۰۳-۳۱۳-۲ دی. ائی. سی
شماره سند ۱۰۲
توضیح تصمیم
تاریخ ثبت 13/02/1992
خواهان اسحاق صابونچیان
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران الدریچ،رودا،عاملی
C313 Doc 102
Case No: ۳۱۳