تصمیم شماره ۱۰۲ (۹ دی ۱۳۷۰)

شماره پرونده ۲۲۷
شماره رای ۱۰۲-۲۲۷-۳ دی.ای.سی
شماره سند ۱۸۰
توضیح تصمیم
تاریخ ثبت 30/12/1991
خواهان ایستمن کداک کامپنی
خوانده دولت ایران
شعبه سه
داوران گایتانو آرانجیو-روئیتس، چارلز ان.براوئر، پرویز انصاری معین
C227 Doc 180
Case No: ۲۲۷