تصمیم شماره ۱۰۱ (۴ آذر ۱۳۷۰)

شماره پرونده ۱۳۱
شماره رای ۱۰۱-۱۳۱-۲ دی.ائی.سی
شماره سند ۱۹۵
توضیح تصمیم
تاریخ ثبت 25/11/1991
خواهان پترولین اینکورپوریتد، ایستمن ویپستاک منوفکچرینگ اینکورپوریتد، سی هورس فیلت اینکوپوریتد
خوانده جمهوری اسلامی ایران، شرکت نفتی ایران پان امریکن، ‌شرکت ملی نفت ایران ،‌شرکت خدمات نفتی ایران
شعبه دو
داوران روبرت برینر، سیدخلیل خلیلیان، جرج اچ. آلدریچ
C131 Doc 195 fr
Case No: ۱۳۱