تصمیم شماره ۱۱۲ (۳ اردیبهشت ۱۳۷۲)

شماره پرونده ۲۴۷
شماره رای ۱۱۲-۲۴۷-۲ دی. ائی. سی.
شماره سند ۸۵
توضیح تصمیم
تاریخ ثبت 23/04/1993
خواهان ملون بنک نشنال اسوسی ایشن، اصالتاً و از طرف بانک های وابسته خود، ملون بنک اینترنشنال و ملون بنک اینترنشنال-میامی
خوانده جمهوری اسلامی ایران، دولت ایران، بانک توسعه کشاورزی ایران، بانک مرکزی ایران، بانک ملی ایران، بانک صادرات ایران، بانک توسعه و سرمایه گذاری ایران، بانک اعتبارات صنعتی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران، بانک بین المللی ایران و ژاپن، شرکت بافندگی ایران، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی تانکر ایران، شرکت ملی پتروشیمی ایران، شرکت پلی اکریل ایران
شعبه دو
داوران جرج اچ. آلدریچ، کوروش حسین عاملی، خوزه ماریا رودا
C247 Doc 85
Case No: ۲۴۷