تصمیم شماره ۲۶ (۲۶ مهر ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۲۰۰
شماره رای ۲۶-۲۰۰-۱
شماره سند ۸۶
توضیح تصمیم
تاریخ ثبت 18/10/1983
خواهان هنری موریس
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، بانک ملت (بانک ایران و عرب سابق)
شعبه یک
داوران گونار لاگرگرن، محمود م. کاشانی، هوارد م. هولتزمن
C200 Doc 86 FA
Case No: ۲۰۰