تصمیم شماره ۳۴ (۱۰ اسفند ۱۳۶۳)

شماره پرونده ۱۰۰
شماره رای ۳۴-۱۰۰-۳
شماره سند ۹۴
توضیح تصمیم
تاریخ ثبت 01/03/1985
خواهان هود کورپوریشن
خوانده جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی ایران، بانک ملت
شعبه سه
داوران نیلس منگارد، ریچارد ام. ماسک، پرویز انصاری معین
C100 Doc 94 fr
Case No: ۱۰۰