تصمیم شماره ۲۹ (۱۵ دی ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۶۷
شماره رای ۲۹-۶۷-۳
شماره سند ۶۷
توضیح تصمیم
تاریخ ثبت 05/01/1983
خواهان وود وارد-کلاید کانسالتنتس
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان انرژی اتمی ایران
شعبه سه
داوران نیلس منگارد
C67 Doc 79 fr
Case No: ۶۷