تصحیح نظر موافق و مخالف شماره ۴۱۹ (۲۸ اردیبهشت ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۱۲۸/۱۲۹
شماره رای ۴۱۹-۱۲۸/۱۲۹-۲
شماره سند ۴۶۳
توضیح تصحیح نظر موافق و مخالف
تاریخ ثبت 18/05/1989
خواهان سدکو، اینک، اصالتاْ و به نمایندگی از سدکو اینترنشنال اس. آ
خوانده شرکت صنایع دریایی ایران، شرکت ملی نفت ایران و جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران سیدخلیل خلیلیان
C128 Doc 463
Case No: ۱۲۸/۱۲۹