تصحیح نظر مخالف شماره ۳۰۴ (۱۸ اردیبهشت ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۲۸۴
شماره رای ۳۰۴-۲۸۴-۲
شماره سند ۱۵۹
توضیح تصحیح نظر مخالف جرج اچ. آلدریچ
تاریخ ثبت 08/05/1987
خواهان اوتیس الویتور کامپنی
خوانده جمهوری اسلامی ایران، و بانک ملت، (سابقاً بانک تجارت خارجی ایران)
شعبه دو
داوران جرج اچ. آلدریچ
C284 Doc 159eng
Case No: ۲۸۴