تصحیح نظر شماره ۶۱ (۱۷ اردیبهشت ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۱۲۳
شماره رای ۶۱-۱۲۳-۱
شماره سند ۱۳۸
توضیح تصحیح نظر قاضی مصطفوی که در صفحه ۶ تصمیم ثبت شده در تاریخ ۲۸ آوریل (هشتم اردیبهشت ماه ۱۳۶۶) درج گردیده است.
تاریخ ثبت
خواهان اینترنشنال اسکولرز سرویسز، اینکورپوریتد
خوانده جمهوری اسلامی ایران، سازمان صنایع دفاع ملی
شعبه یک
داوران محسن مصطفوی
C123 Doc 138 fr
Case No: ۱۲۳