تصحیح نظر شماره ۳۷۸ (۳ آبان ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۱۷۳
شماره رای ۳۷۸-۱۷۳-۳
شماره سند ۱۹۹
توضیح تصحیح متن انگلیسی نظر موافق و مخالف قاضی براوئر
تاریخ ثبت 25/10/2020
خواهان هیوستن کانترکتینگ کامپانی
خوانده شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران چارلز ان. براوئر
C173 Doc 199
Case No: ۱۷۳