تصحیح نظر شماره ۲۸۲ (۳ بهمن ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۱۰۸۵۳
شماره رای ۲۸۲-۱۰۸۵۳-۱
شماره سند ۱۱۷
توضیح تصحیح نظر جداگانه قاضی هولتزمن
تاریخ ثبت 23/01/1987
خواهان یال ال. مک هارگ
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران هوارد ام. هولتزمن
C10853-54-55-56 Doc 117
Case No: ۱۰۸۵۳