تصحیح نظر شماره ۱۲۲ (۲۶ بهمن ۱۳۶۳)

شماره پرونده ۳۸
شماره رای ۱۲۲-۳۸-۳
شماره سند ۹۶
توضیح نظر مخالف ریچارد ام. ماسک اعلامیه تصحیح
تاریخ ثبت 15/02/1984
خواهان شرینگ کورپوریشن
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران ریچارد ام. ماسک
C38 Doc 96 FA
Case No: ۳۸