تصحیح نظر جداگانه موافق و مخالف شماره ۵۴۶ (۹ تیر ۱۳۷۲)

شماره پرونده ۸۱۲
شماره رای ۵۴۶-۸۱۲-۳
شماره سند ۱۹۶
توضیح تصحیح نظر جداگانه موافق و مخالف ریچارد سی. الیسون
تاریخ ثبت 30/06/1993
خواهان ابراهیم رحمان گلشنی
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران ریچارد سی. الیسون
C812 Doc 196
Case No: ۸۱۲