تصحیح نظر جداگانه شماره ۵۹ (۶ خرداد ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۱۲۹
شماره رای ۵۹-۱۲۹-۳
شماره سند ۴۳۴
توضیح تصحیح نظر جداگانه قاضی براوئر
تاریخ ثبت 27/05/1986
خواهان سدکو اینکورپوریتد
خوانده جمهوری اسلامی ایران، ‌شرکت ملی نفت ایران
شعبه سه
داوران چارلز ان. براوئر
C129 Doc 434
Case No: ۱۲۹