تصحیح نظر جداگانه شماره ۵۹ (۲۹ اردیبهشت ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۱۲۹
شماره رای ۵۹-۱۲۹-۳
شماره سند ۴۳۳
توضیح تصحیح نظر جداگانه قاضی براوئر
تاریخ ثبت 19/05/1986
خواهان سدکو اینکورپوریتد
خوانده شرکت ملی نفت ایران و دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران چارلز ان. براوئر
C129 Doc 433
Case No: ۱۲۹