تصحیح نظر جداگانه شماره ۴۶۰ (۲۱ دی ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۸۸۰
شماره رای ۴۶۰-۸۸۰-۲
شماره سند ۱۲۱
توضیح تصحیح نظر جداگانه سید خلیل خلیلیان
تاریخ ثبت 11/01/1990
خواهان امانوئل تو
خوانده گریتر مادستواینشورنس آسوشییتس، و ایالات متحده آمریکا
شعبه دو
داوران سید خلیل خلیلیان
C880 Doc 131
Case No: ۸۸۰