تصحیح متن فارسی حکم شماره ۵۴۴ (۶ بهمن ۱۳۷۱)

شماره پرونده ۲۹۸
شماره رای ۵۴۴-۲۹۸-۲
شماره سند ۲۴۱
توضیح تصحیح متن فارسی حکم
تاریخ ثبت 26/01/1993
خواهان جیمز ام. سقیع، مایکل آر. سقیع، و آلن ج. سقیع
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران جرج اچ. آلدریچ، کورش حسین عاملی، خوزه ماریا رودا
C298 Doc 241 FA
Case No: ۲۹۸