تصحیح قرار صادره شماره ۵۹ (۲۰ خرداد ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۱۲۹
شماره رای ۵۹-۱۲۹-۳
شماره سند ۴۳۵
توضیح تصحیح قرار صادره
تاریخ ثبت 10/06/1986
خواهان سدکو اینکورپوریتد
خوانده جمهوری اسلامی ایران، ‌شرکت ملی نفت ایران
شعبه سه
داوران نیلس منگارد، چارلز ان. براوئر، پرویز انصاری معین

C129 fr 435
j

Case No: ۱۲۹