تصحیح رای شماره ۱۴ (۱۹ آذر ۱۳۶۱)

شماره پرونده ۸
شماره رای ۱۴-۸-۲
شماره سند ۵۰
توضیح تصحیح رای دیوان
تاریخ ثبت 10/12/1982
خواهان بی. اف. گودریچ کامپانی
خوانده شرکت پتروشیمی آبادان با مسئولیت محدود
شعبه دو
داوران پی‌یر بله، شفیع شفیعی،‌جرج اچ. آلدریچ
C8 doc 50 fr
Case No: ۸