تصحیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۹۵ (۲۸ آذر ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۲۸
شماره رای ۹۵-۲۸-۱
شماره سند ۱۴۷
توضیح تصحیح حکم براساس شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 18/01/1984
خواهان ریدینگ اند بیتز کورپوریشن،‌ریدینگ اند بیتز اکسپلوریشن کامپانی
خوانده جمهوری اسلامی ایران، ‌شرکت ملی نفت ایران، شرکت بین المللی نفت دریائی ایران
شعبه یک
داوران گونار لاگرگرن، محمود م. کاشانی، هوارد م. هولتزمن
C28 doc 147 fr
Case No: ۲۸