تصحیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۳۱۷ (۲۵ آبان ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۳۳۹
شماره رای ۳۱۷-۳۳۹-۲
شماره سند ۱۲۷
توضیح تصحیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 16/11/1987
خواهان ترنتر اینترتینمنت کامپنی، (مترو گلدوین مایر فیلم کامپنی سابق)
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، رادیو و تلویزیون ملی ایران، تلویزیون ملی ایران
شعبه دو
داوران روبرت برینر، جرج اچ. آلدریچ، حمید بهرامی-احمدی
C339 Doc 127 FA
Case No: ۳۳۹