تصحیح حکم شماره ۵۸۸ (۱۷ شهریور ۱۳۷۷)

شماره پرونده ۴۳۲
شماره رای ۵۸۸-۴۳۲-۱
شماره سند ۵۰۲
توضیح تصحیح حکم
تاریخ ثبت 08/09/1998
خواهان بر اون اند روت، اینک. بر اون اند روت اس. آ. و بر اون اند روت اینترنشنال لیمیتد
خوانده جمهوری اسلامی ایران، نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران بنگت برومس، اسداله نوری، چارلز تی. دانکن
C432 Doc 502
Case No: ۴۳۲