تصحیح حکم شماره ۵۴۹ (۲۸ تیر ۱۳۷۲)

شماره پرونده ۹۶۷
شماره رای ۵۴۹-۹۶۷-۲
شماره سند ۱۰۳
توضیح تصحیح حکم
تاریخ ثبت 19/07/1993
خواهان هارولد برنبام
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران جرج اچ. آلدریچ، کوروش حسین عاملی، خوزه ماریا رودا
C967 Doc 103
Case No: ۹۶۷