تصحیح حکم شماره ۴۷۵ (۱۴ فروردین ۱۳۶۹)

شماره پرونده ۱۱۴۹۱
شماره رای ۴۷۵-۱۱۴۹۱-۱
شماره سند ۳۲
توضیح تصحیح حکم
تاریخ ثبت 03/04/1990
خواهان علی اصغر
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران بنگت برومس، اسداله نوری، هوارد ام. هولتزمن
C11491 Doc 32fa
Case No: ۱۱۴۹۱