تصحیح حکم شماره ۴۳۸ (۳۰ آذر ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۴۳۰
شماره رای ۴۳۸-۴۳۰-۱
شماره سند ۱۶۵
توضیح تصحیح حکم
تاریخ ثبت 21/12/1989
خواهان راک ول اینترنشنال سیستمز اینک
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران (وزارت دفاع ملی)
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، هوارد ام. هولتزمن، اسداله نوری
C430 Doc 165fa
Case No: ۴۳۰