تصحیح حکم شماره ۴۳۱ (۱۸ تیر ۱۳۶۹)

شماره پرونده ۳۹۵
شماره رای ۴۳۱-۳۹۵-۳
شماره سند ۳۲۲
توضیح تصحیح حکم
تاریخ ثبت 09/07/1990
خواهان کامپوننت بیلدرز، اینکورپوریتد، وود کامپوننتس کامپنی و موشوفسکی اینترپرایزر، اینکورپوریتد
خوانده جمهوی اسلامی ایران، بانک مسکن ایران (جانشین بانک رهنی ایران) و شرکت سهامی بیمه ایران
شعبه سه
داوران گایتانو آرانجیو-روئیتس، پرویز انصاری معین، چارلز ان.براوئر
C395 Doc 322
Case No: ۳۹۵