تصحیح حکم شماره ۳۷۲ (۱۶ تیر ۱۳۶۷)

شماره پرونده ۱۰۵۱۳
شماره رای ۲۷۲-۱۰۵۱۳-۲
شماره سند ۹۸
توضیح تصحیح حکم
تاریخ ثبت 07/07/1988
خواهان لینن، فورتینبری اند اسوشییتس اینک
خوانده جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (سابقاْ‌ وزارت اطلاعات و جهانگردی)
شعبه دو
داوران روبرت برینر، سیدخلیل خلیلیان، جرج اچ. آلدریچ
C10513 Doc 98 fr
Case No: ۱۰۵۱۳