تصحیح حکم شماره ۳۶۰ (۸ تیر ۱۳۶۷)

شماره پرونده ۱۰۵۱۴
شماره رای ۳۶۰-۱۰۵۱۴-۱
شماره سند 98
توضیح تصحیح حکم
تاریخ ثبت
خواهان لئونارد و میویس دیلی
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، اسداله نوری ،هوارد ام. هولتزمن
C10514 Doc 98 fr
Case No: ۱۰۵۱۴