تصحیح حکم شماره ۳۲۲ (۱۳ آذر ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۱۵۴
شماره رای ۳۲۲-۱۵۴-۳
شماره سند ۱۰۱
توضیح تصحیح حکم
تاریخ ثبت 08/12/1987
خواهان اکسان کورپوریشن
خوانده شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی ایران و دولت ایران
شعبه سه
داوران میشل ویرالی، چارلز ان. براوئر، پرویز انصاری معین
C154 Doc 101 FA
Case No: ۱۵۴