تصحیح حکم شماره ۳۱۱ (۲۷ آذر ۱۳۶۷)

شماره پرونده ۷۴
شماره رای ۳۱۱-۷۴-۳
شماره سند ۳۲۴
توضیح تصحیح حکم
تاریخ ثبت 18/12/1987
خواهان موبیل اویل ایران اینکوپوریتد و موبیل سیلز اند ساپلای کورپوریشن
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران
شعبه سه
داوران میشل ویرالی، چارلز ان. براوئر، پرویز انصاری معین
C74 Doc 324
Case No: ۷۴