تصحیح حکم شماره ۳۱۱ (۲۷ آذر ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۷۶
شماره رای ۳۱۱-۷۶-۳
شماره سند ۳۱۶
توضیح تصحیح حکم
تاریخ ثبت 18/12/1987
خواهان سان هاسینتو ایسترن کورپوریشن و سان هاسینتو سرویس کامپانی
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفت ایران
شعبه سه
داوران میشل ویرالی، چارلز ان. براوئر، پرویز انصاری معین
C76 Doc 316
Case No: ۷۶