تصحیح حکم شماره ۳۱۱ (۲۷ آذر ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۸۱
شماره رای ۳۱۱-۸۱-۳
شماره سند ۳۱۶
توضیح تصحیح حکم
تاریخ ثبت 18/12/1987
خواهان آرکو ایران، اینک و آترکو، اینک
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفت ایران
شعبه سه
داوران میشل ویرالی، چارلز ان. براوئر، پرویز انصاری معین
C81 Doc 316
Case No: ۸۱