تصحیح حکم شماره ۲۹۴ (۲ اردیبهشت ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۱۸۱
شماره رای ۲۹۴-۱۸۱-۱
شماره سند ۱۵۶
توضیح تصحیح حکم
تاریخ ثبت 22/04/1987
خواهان بکتل، اینکورپوریتد، بکتل، پترولیوم اینکورپوریتد، بکتل اینترنشنال، اینکورپوریتد، اورسیز بکتل، اینکورپوریتد، امریکن بکتل، اینکورپوریتد، بکتل پاور کورپوریشن
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران شرکت مهندسی و ساخت صنایع نفت ایران
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، محسن مصطفوی، هوارد ام. هولتزمن
C181 Doc 158 fr
Case No: ۱۸۱